Algemene Voorwaarden Braderie De Hasselt op Koningsdag

1       De huur van een kraam, van 2 meter diep en 4 meter breed bedraagt:

€ 85,- voor non-food en € 100,00 voor food bij inschrijving.

Grondplaatsen non-food: € 25,00 per meter en voor food € 35,00 per meter.

2        De huur dient per bank overgemaakt te worden op bankrekening 59.26.55.784 t.n.v. OV De Hasselt. Dit na ontvangst van de factuur. Deelneming is pas definitief als u betaald heeft.

Als tijdens het evenement blijkt meer standruimte gebruikt wordt, groter dan bovenstaand aangegeven wordt er € 20,00 per strekkende meter extra in rekening gebracht. Voor attracties en/of verkoopwagens en verenigingen gelden andere tarieven, hiervoor kunt u contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3        De huur van de standplaats geeft geen recht op een achterwand, elektra, water of ophangmogelijkheden. Hiervoor is de standhouder zelf verantwoordelijk. Met in acht name van de locatiemogelijkheden en in overleg met de organisatie.

4        Annulering van de overeenkomst ( Kosten €45,-) dient uiterlijk 1 maand voor aanvang te gebeuren (per mail of per brief).

Bij het niet verschijnen op het evenement zonder annulering blijft de volledige huurprijs verschuldigd en krijgt u geen geld terug.

5        1. De organisator is niet verantwoordelijk voor het zoekraken of stukgaan van eigendommen.

2. Eveneens sluit de organisator iedere aansprakelijkheid uit, voor zowel die niet dwingend in de wet geregeld is.

3. Aansprakelijkheid van de organisator zal het totale bedrag van de betreffende huursom nooit te boven gaan.

4. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goeder trouw, is de organisator niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaak, dan wel aan persoon, zowel bij de standhouder als bij derden.

5. Tegenvallende omzet bij de standhouders kan nooit grond vormen voor de standhouder om ter zake een schadeclaim jegens de organisator in te stellen.

6. De organisator is nimmer verantwoordelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen in het evenement. Evenmin voor de eventuele nadelige consequenties daarvan voor de standhouder.

6        De organisator is niet verantwoordelijk voor de aangeboden waren. De organisator behoudt echter wel het recht om waren te laten verwijderen die algemeen beschouwd worden als discriminerend, gewelddadig en/ of aanstootgevend.

7        Het is niet toegestaan om waren aan te bieden die voor de wet als illegaal worden beschouwd, de betrokken standhouder is voor alle boetes financieel verantwoordelijk.

8        De standhouder kan anderhalf uur voor aanvang van het evenement zijn/ haar stand opbouwen. 1 uur na afloop dient de standhouder de standplaats ontruimd en schoon achter te laten.

9        De standhouder verplicht zich om gedurende de hele tijdsduur van het evenement aanwezig te zijn. Afbreken/opruimen van de stand dient na afloop plaats te vinden.

10      De standhouder dient tijdens het evenement te allen tijde de instructies van de organisator op te volgen.

11      De aanmelding is na betaling en bevestiging contactueel bindend.

12      Het is verboden rijwielen en auto’s achter of naast de stands te stallen!

De standhouder is verplicht om alle aanwijzingen van ambtenaren van politie en brandweer en van de organisator in het belang van de openbare orde of veiligheid stipt en terstond op te volgen.

13      Het is verboden om kramen uit te bouwen tegen de woonhuizen, voordeuren en poorten zodat bewoners het huis niet kunnen verlaten.

         Er mag maar uitgebouwd worden tot ongeveer 1 meter voor een woonhuis. Dit op last van de hulpdiensten. De bewoners moeten op een normale wijze toegang tot hun eigen woning hebben. De organisatie is bevoegd om een standhouder die hier tegenin gaat de toegang tot het terrein te ontzeggen.

14      De standhouder is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel, personen die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn. Hij is verplicht de organisator te vrijwaren ook voor alle aanspraken die anderen in verband met een en ander tegen de organisator zouden kunnen doen gelden.

 

Algemene Voorwaarden Braderie De Hasselt

Ondernemersvereniging De Hasselt – Tilburg